Het nieuwe samenwerkingsverband Passenderwijs

 

WIE is Passenderwijs?

Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West (26.04). Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op reformatorische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten.

Binnen Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband de wettelijke taak een ondersteuningsplan vast te stellen en uit te voeren. In dit plan staat op welke wijze het samenwerkingsverband voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs wil realiseren. Passenderwijs heeft dan ook als missie Voor elk kind een passend aanbod’

 

WAT DOET PASSENDERIJWIJS?

Passenderwijs biedt ondersteuning aan alle basisscholen in de regio Utrecht West, op zowel ondersteuning van het Regioteam en specialistische consultaties vanuit (voormalig) cluster 3 en 4. Ook kunnen scholen een beroep doen op de leeskliniek en de trainingen. Voor kinderen met een complexe en/of intensieve onderwijsbehoefte is Extra Ondersteuning in de vorm van arrangementen ontwikkeld. Passenderwijs beoogt met de flexibele inzet van deze arrangementen een passend aanbod voor elk kind te kunnen realiseren. Hierbij staat niet de vraag ‘wat heeft dit kind?’, maar ‘wat heeft dit kind nodig?’ centraal. De ondersteuning wordt geboden door het Regioteam, waarin Begeleiders Passend Onderwijs werken, met diverse expertise vanuit diverse achtergronden. De ondersteuningsroute binnen Passenderwijs bestaat uit vier niveau’s. Niveau 1 t/m 3 behoren bij de Basisondersteuning; niveau 4 behoort tot de Extra Ondersteuning. De ondersteuningsroute van Passenderwijs beoogt tot een passend aanbod voor ieder kind te komen, op een efficiënte, transparante en slagvaardige manier.

 

KERNWAARDEN, MISSIE & VISIE

Passenderwijs ziet het als haar maatschappelijke opdracht om in samenwerking met ouders en ketenpartners (speciaal onderwijs, gemeenten, jeugdhulpverlening etc.) kinderen voor te bereiden op een actieve, zelfstandige deelname aan de maatschappij. Vanuit haar kernwaarden en de wettelijke opdracht biedt Passenderwijs ondersteuning aan alle basisscholen binnen de regio. Leidend hierin is de onderwijsbehoefte van het kind. Om de missie te realiseren, is het noodzakelijk een dekkend aanbod van voorzieningen te ontwikkelen. Dit proberen zij zo thuis nabij mogelijk. Voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften wordt per kind bekeken of onderwijs middels extra ondersteuning in het regulier onderwijs kan worden geboden (regulier waar het kan…), of dat het speciaal (basis) onderwijs een passend aanbod kan bieden (speciaal waar het moet…). Een dekkend aanbod wordt eveneens gerealiseerd op basis van integraal georganiseerde ondersteuning (1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 aanpak). Ze werken hiervoor samen met o.a. partners vanuit het speciaal onderwijs en de gemeenten. De schoolbesturen zien kwalitatief goed onderwijs binnen de basisscholen hierbij als basale voorwaarde.

  • Het kind staat centraal
  • Binnen de scholen heerst een pedagogisch klimaat van veiligheid en geborgenheid
  • De schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk om een daadkrachtig en besluitvaardig samenwerkingsverband te vormen
  • Passenderwijs is een betrouwbare en herkenbare organisatie
  • Passenderwijs is gericht op samenwerking met en tussen schoolbesturen en ketenpartners

 

Voor meer informatie kunt u gaan naar: www.passenderwijs.nl