De Ouderraad

Wat is de ouderraad?

In de ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders.

Zij worden door en uit de ouders van de leerlingen op de school gekozen.

 

Doel van de ouderraad

Het doel van de ouderraad is de samenwerking en communicatie tussen ouders en school te bevorderen en de directie en het team te ondersteunen bij het mogelijk maken van allerlei activiteiten. Daarnaast het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat de kinderen genieten van een leuke en leerzame schooltijd.

 

Bestuur van de ouderraad

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad.

De leden van de ouderraad worden tijdens de jaarvergadering gekozen.

 

Wat heb ik als ouder aan de ouderraad?

De ouderraad wil de spreekbuis zijn voor iedere ouder richting de school. Daarbij maakt de ouderraad altijd de afweging tussen het individuele belang en belangen van de grotere oudergroepen en/of leerlingen.

Voor de ouders is het dan ook zinvol om een goede spreekbuis te hebben naar het schoolteam en de directie. Andersom is het voor het schoolteam en de directie zinvol om een klankbord en adviesorgaan te hebben.

Tot slot is het voor de wettelijke verplichte MR (en vooral de oudergeleding in de MR) van belang een spreekbuis te hebben naar de ouders. Dit om ervoor te zorgen dat het belang van de ouders zo goed mogelijk wordt behartigd.

Kortom: de ouderraad vormt verbinding tussen school en ouders.

 

Hoe kan ik de Ouderraad bereiken?

De ouderraad is er voor de ouders. Daarom wil de ouderraad ook zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor de ouders. Alle leden van de ouderraad kunnen altijd aangesproken worden voor alles waar u als ouder mee zit.

Dit kan door de leden gewoon direct in de school of op het schoolplein aan te spreken of door hen per e-mail te benaderen.

 

Wie zijn de ouderraadsleden

De leden voor het schooljaar 2014/2015 zijn dat:

Chester van der Tang (voorzitter)

Peter van Teeffelen (penningmeester)

Marleen Dessing (secretaris)

Lilian van Leeuwen (algemeen lid)

George Engel (algemeen lid)

 

Wat zijn de taken precies?

De ouderraad houdt zich bezig met het mee helpen van activiteiten en het ondersteunen en/of uitvoeren van de organisatie hiervan. De organisatie hiervan vergt veel tijd. Het is voor het schoolteam een behoorlijke belasting om al deze zaken zelf te moeten doen.

De ouderraad tezamen met ouders kan hierbij veel ondersteuning bieden aan het schoolteam. De activiteiten zijn: 

 

Sinterklaasfeest

Kerstfeest

Kerstkorfbaltoernooi

Pret op de Proostdijfeest (een keer in de twee jaar)

Paasviering

Schoolvoetbaltoernooi

Schoolreisje

Schoolfotograaf

Sportdag

Avondvierdaagse

Kamp

Afscheidsavond groep 8

 

Ook is er een versiercommissie, een kluscommissie en een commissie voor Lief & Leed. Kortom, alles wat de school extra leuk maakt.

Voor elke activiteit wordt een activiteitencommissie gevormd bestaande uit een leerkracht, een of twee ouderraadsleden, aangevuld met ouders als commissielid. De commissie werkt vervolgens de plannen voor de activiteit uit en zal de activiteit uitvoeren en begeleiden.

Tijdens de vergaderingen wordt bekeken of alle voorbereidingen voor een activiteit goed verlopen of dat er bijvoorbeeld nog extra hulp nodig is.

In de volgende vergadering wordt de afgelopen activiteit geëvalueerd.

Om de communicatie met het schoolteam goed te laten verlopen wordt er van de vergaderingen altijd verslag uitgebracht naar de directie en team.

 

Daarnaast wordt de ouderraad ingezet bij eenmalige activiteiten, denk bijv. aan de Koningsspelen en het meedoen aan de Zilveren Turfloop.

Oftewel het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school.

 

Hoe kan ik meehelpen bij activiteiten?

U zult begrijpen dat de ouderraad alleen ondersteuning bij activiteiten kan bieden met de hulp van ouders. Uw hulp is zeer waardevol!

Aan het begin van het schooljaar vragen wij de ouders die in het voorgaand schooljaar hebben geholpen ook komend jaar weer willen helpen.

Als dan blijkt dat we niet alle plekken kunnen vullen, zullen we een oproep doen aan ouders door middel van de Pro Info, een mail of brief.

Uiteraard kunt u zich altijd bij ons spontaan opgeven. Er is altijd wel een activiteit waar wij uw hulp kunnen gebruiken.

Als u ook actief wilt meehelpen om de schooltijd van de kinderen nog leuker te maken, aarzel dan niet en meldt u aan!

 

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage beheren en innen is ook een taak van de ouderraad. Alle ouders ontvangen in het begin van het schooljaar een oproep van school in verband met de betaling van de ouderbijdrage. Hoewel de betaling een vrijwillig karakter heeft, hanteren wij als uitgangspunt, dat alle kinderen in gelijke mate moeten kunnen deelnemen aan de activiteiten. Vanuit dat standpunt rekenen wij op de bereidwilligheid van de ouders bij de betaling van de ouderbijdrage.

De Proostdijschool kiest voor een vast bedrag voor alle activiteiten.

De ouderbijdrage wordt aangewend voor de activiteiten buiten het reguliere onderwijsprogramma. Wel kan de schooldirectie een verzoek indienen bij de ouderraad voor een financiële bijdrage aan een schoolproject met een educatief karakter. Dit kan alleen als de middelen het toelaten. Zonder geld van de ouders, kunnen de activiteiten niet worden bekostigd. De vrijwillige bijdrage is dus geen extra geld, maar geld dat echt nodig is.

Als er problemen zijn met het betalen van de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de ouderraad om te komen tot een oplossing. De school zal een leerling niet weigeren als de ouders de ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen. Niemand zal worden uitgesloten van het reguliere onderwijsprogramma. We gaan er vanuit dat ouders die een bewuste keuze maken voor het katholieke onderwijs dat ook willen vormgeven door het toezeggen van een ouderbijdrage.

 

De school is verplicht voor de vrijwillige bijdrage een aparte schriftelijke overeenkomst met de ouders af te sluiten. U wordt dan lid van de oudervereniging.

 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald door een stemming in de algemene Jaarvergadering van de Ouderraad.

 

Vergaderingen

De ouderraad vergadert tenminste zesmaal per jaar en indien dit wenselijk is.

De vergaderingen zijn openbaar. Je kunt een vergadering bij wonen, zonder lid te zijn van de ouderraad. De notulen van de vergaderingen kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

 

Jaarvergadering Ouderraad

De Ouderraad organiseert jaarlijks in samenwerking met de schooldirectie een jaarvergadering. De vergadering vindt plaats aan het begin van het schooljaar. De ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

In deze vergadering wordt onder andere door de ouderraad verantwoording afgelegd over de financiën en de besteding van de ouderbijdrage, wordt het jaarverslag besproken, kunnen de ouders vragen stellen etc.

De jaarvergadering wordt gekoppeld aan de informatie avond voor de ouders, om zodoende belangstelling te trekken voor de ouderraad.

 

Hoe kan ik ouderraadslid worden?

Ouderraadsleden treden elke drie jaar af en zijn al dan niet herkiesbaar maar ook nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden.

Zijn er meer kandidaten dan "vacatures" dan wordt er gestemd tijdens de jaarvergadering. De ouderraad bestaat uit tenminste 5 leden.

 

Tot slot

De inbreng en inzet van u als ouder wordt zeer op prijs gesteld door het schoolteam, maar ook door uw kinderen. Wat is er leuker dan je vader of moeder die komt helpen op school.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich altijd wenden tot een van de ouderraadsleden.

Wij hebben een eigen mailadres: ouderraad@proostdijschool.nl

Op dit mailadres zijn ook u vragen, suggesties, ideeën etc. van harte welkom.

De ouderraad heeft ook een brievenbus rechts naast de hoofdingang van de school.