Afronding groep 8 2014-2015

 

Wat er verandert voor de afronding van 8 jaar basisschool

 

Centrale eindtoets

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de “centrale eindtoets PO” beschikbaar. De cito eindtoets mag ook afgenomen worden. De centrale toets wordt jaarlijks afgenomen tussen 15 april en 15 mei op drie opeenvolgende schooldagen. Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen.

 

Het schooladvies

Het schooladvies is gebaseerd op hoe het kind de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd in een klas en wat het laat zien op de verschillende cito toetsen door de jaren heen (LOVS).  Dit schooladvies wordt gegeven voor 1 maart. Na dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets PO, voor alle leerlingen in Nederland een zogenaamd “objectief tweede gegeven” bij, in de vorm van een resultaat op de eindtoets.

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers.  De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets PO. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

 

Deelname niet altijd verplicht

Voor een aantal groepen leerlingen is het maken van de eindtoets wettelijk niet verplicht. Deze leerlingen mogen wel deelnemen aan de centrale eindtoets.

  • Leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn
  • Leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn
  • Leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nogniet voldoende beheersen.

 

Aangepaste afname

Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn volgens de wet niet uitgezonderd van deelname aan de eindtoets PO. Met bepaalde aanpassingen zijn ook deze leerlingen in staat de eindtoets te maken. De school heeft de plicht om vooraf te onderzoeken wat welke leerlingen nodig hebben aan speciale ondersteuning. De eisen van de centrale toets zijn hetzelfde maar de vorm waarin de toets wordt aangeboden kan (gedeeltelijk) anders zijn..